AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây đúng ?

  • A. Điện tích hạt nhân bằng số proton và bằng số electron có trong nguyên tử
  • B. Nguyên tử nguyên tố M có cấu hình e lớp ngoài cùng là 4s1 vậy M thuộc chu kì 4, nhóm IA
  • C. X có cấu hình e nguyên tử là ns2np(n > 2) công thức hiđroxit ứng với oxit cao nhất của X là HXO4.
  • D. Hạt nhân của tất cả các nguyên tử đều có proton và nơtron.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Điện tích hạt nhân là giá trị mang dấu dương, số proton và số electron là các giá trị nguyên không mang dấu → A sai

  Có 3 nguyên tố có cấu hình e lớp ngoài cùng là 4s1 là : K : [Ar] 4s1 ( chu kì 4 nhóm IA), Cr: [Ar] 3d54s1 ( chu kì 4 nhóm VIB) , Cu: [Ar] 3d104s1 ( chu kì 4 nhóm IB) → B sai

  Hạt nhân của nguyên tử :  \({}_1^1H\) chỉ có 1 proton không có notron → D sai

  → Đáp án C đúng. Chú ý với n > 2 đã loại với trường hợp F. Các nguyên tố còn lại công thức ứng với hidroxit cao nhất là HXO4

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>