YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Dãy nào không được xếp theo quy luật tính kim loại tăng dần ?

  • A. 3Li, 11Na, 19K, 37Rb.
  • B. 9F, 17Cl, 35Br, 53I.
  • C. 13Al, 12Mg, 11Na, 19K.
  • D. 5B, 6C, 7N, 8O.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Trong một chu kì, đi từ trái sang phải, tính kim loại giảm dần.

  Trong một nhóm A, đi từ trên xuống dưới, tính kim loại tăng dần.

  Đáp án A gồm các nguyên tố đều thuộc nhóm IA nên tính kim loại 3Li < 11Na < 19K < 37Rb → A đúng.

  • Đáp án B gồm các nguyên tố đều thuộc nhóm VIIA nên tính kim loại 9F < 17Cl < 35Br < 53I → B đúng.

  • Xét đáp án C: Cấu hình electron của nguyên tử các nguyên tố là

  11Na: [Ne]3s1 → Na thuộc chu kì 3, nhóm IA.

  12Mg: [Ne]3s2 → Mg thuộc chu kì 3, nhóm IIA.

  13Al: [Ne]3s23p1 → Al thuộc chu kì 3, nhóm IIIA.

  19K: [Ar]4s1 → K thuộc chu kì 4, nhóm IA.

  Trong một chu kì, đi từ trái sang phải, tính kim loại giảm dần. Nhận thấy; Na, Mg, Al đều thuộc chu kì 3 → tính kim loại Al < Mg < Na.

  Trong một nhóm, đi từ trên xuống dưới, tính kim loại tăng dần. Nhận thấy; Na, K đều thuộc nhóm IA → tính kim loại Na < K.

  Vậy thứ tự giảm dần tính kim loại là Al < Mg < Na < K.

  • Xét đáp án D.

  Trong một chu kì, đi từ trái sang phải, tính kim loại giảm dần.

  5B, 6C, 7N, 8O cùng thuộc chu kì 2 nên tính kim loại giảm dần 5B > 6C > 7N > 8O.

  → Chọn D.

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 19881

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA