AMBIENT
 • Câu hỏi:

  X Y là 2 nguyên tố thuộc chu kì 3, ở trạng thái cơ bản nguyên tử của chúng đều có 1 electron độc thân và tổng số electron trên phân lớp p của lớp ngoài cùng của chúng bằng 6. X là kim loại và Y là phi kim. Z là nguyên tố thuộc chu kì 4, ở trạng thái cơ bản nguyên tử Z có 6 electron độc thân. Kết luận không đúng về X, Y, Z

  • A. Hợp chất của Y với hiđro trong nước có tính axit mạnh.
  • B. Hiđroxit của X và Z là những hợp chất lưỡng tính.
  • C. Oxit cao nhất của X, Y, Z đều tác dụng được với dung dịch NaOH.
  • D.  Z đều tạo được hợp chất với Y.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ở trạng thái cơ bản nguyên tử của X và Y đều có 1 eletron độc thân, tổng số electron trên phân lớp p của lớp ngoài cùng của chúng bằng 6.

  Mặt khác, X là kim loại và Y là phi kim.

  → Trên phân lớp 3p, X có 1 electron, còn Y có 5 electron.

  Cấu hình electron của nguyên tử các nguyên tố là

  X: 1s22s22p63s23p1 → X thuộc ô số 13, chu kì 3, nhóm IIIA.

  Y: 1s22s22p63s23p5 → Y thuộc ô số 17, chu kì 3, nhóm VIIA.

  Z thuộc chu kì 4, ở trạng thái cơ bản Z có 6 electron độc thân

  → Cấu hình electron của Z: 1s22s22p63s23p63d54s1

  • Y thuộc nhóm VIIA, chu kì 3 nên hợp chất của Y với hiđro trong nước có tính axit mạnh → Đáp án A đúng.

  Đáp án B sai vì hiđroxit của Z không phải là chất lưỡng tính (VD: Cr(OH)2 chỉ có tính bazơ).

  Oxit cao nhất của X, Y, Z lần lượt là X2O3, Y2O7, ZO3 đều tác dụng được với NaOH → Đáp án C đúng.

  X và Z đều tạo được hợp chất với Y là XY3, ZY3 → Đáp án D đúng.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>