AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tính axit của các oxi axit thuộc nhóm VA theo trật tự giảm dần là

  • A. H3SbO4 > H3AsO3 > H3PO4 > HNO3.
  • B. HNO> H3PO4 > H3AsO3 > H3SbO4.
  • C. H3SbO4 > H3AsO> HNO3 > H3PO4.
  • D. HNO> H3PO4 > H3SbO4 > H3AsO3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trong một nhóm A, theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, tính bazơ của các oxit và hiđroxit tương ứng tăng dần, đồng thời tính axit của chúng giảm dần.

  Do 7N, 15P, 33As, 51Sb cùng thuộc nhóm VA.

  → Tính axit của chúng giảm dần theo trật tự: HNO3 > H3PO4 > H3AsO3 > H3SbO4.

  → Chọn B.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>