AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở trạng thái cơ bản:

   - Phân lớp electron ngoài cùng của nguyên tử nguyên tố X là np2n+1.

  - Tổng số electron trên các phân lớp p của nguyên tử nguyên tố Y là 7.

  - Số hạt mang điện trong nguyên tử nguyên tố Z nhiều hơn số hạt mang điện trong nguyên tử nguyên tố X là 20 hạt.

  Có các nhận định sau về X, Y, Z:

  (a) Nguyên tố X có tính phi kim mạnh nhất.

  (b) Nguyên tố X và Y thuộc 2 chu kì kế tiếp.

  (c) Độ âm điện giảm dần theo thứ tự X, Y, Z.

  (d) Oxit và hiđroxit của Y có tính lưỡng tính.

  Số nhận định đúng là

  • A. 3.
  • B. 2.
  • C. 4.
  • D. 1.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  - Xét phân lớp electron ngoài cùng của nguyên tử nguyên tố X là np2n + 1

  Ta có: 2n + 1 ≤ 6 → n ≤ 2,5 → n = 2 (vì n = 1 chưa có phân lớp p)

  Vậy cấu hình electron của X là 1s22s22p5 → X thuộc chu kì 2, nhóm VIIA.

  - Xét Y: Tổng số electron trên các phân lớp p của nguyên tử nguyên tố Y là 7.

  Cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố Y là 1s22s22p63s23p1 → Y thuộc chu kì 3, nhóm IIIA.

  - Xét Z: Số hạt mang điện trong nguyên tử nguyên tố Z nhiều hơn số hạt mang điện trong nguyên tử nguyên tố X là 20 hạt.

  → số hiệu nguyên tử của Z là 9 + 10 = 19 hạt.

  Cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố Z là 1s22s22p63s23p64s1 → Z thuộc chu kì 4, nhóm IA.

  • - X thuộc chu kì 2, nhóm VIIA nên có tính phi kim mạnh nhất → (a) đúng.

  - X thuộc chu kì 2, Y thuộc chu kì 3 → (b) đúng.

  - Oxit và hiđroxit của Y là Al2O3 và Al(OH)3 có tính lưỡng tính → (d) đúng.

  - Xét nhận xét (c).

  Ta xét thêm hai nguyên tố nữa là

  5B: [Ne]2s22p1 → B thuộc chu kì 2, nhóm IIIA.

  Ga[Ar]3d104s24p1 → Ga thuộc chu kì 4, nhóm IIIA.

  Nhận thấy; X và B đều thuộc chu kì 2 → độ âm điện X > B. Z và Ga đều thuộc chu kì 4 → độ âm điện Ga > Z.

  B, Y, Ga đều thuộc nhóm IIIA → độ âm điện B > Y > Ga

  Vậy độ âm điện giảm dần theo thứ tự X > Y > Z → (c) đúng.

  Vậy cả 4 nhận định đều đúng → Chọn C.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>