YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Có các nhận định sau đây:

  (1). Cl-, Ar, K+, S2- được sắp xếp theo chiều tăng dần bán kính là: S2- < Cl- < Ar < K+.

  (2). Có 8 nguyên tử có cấu trúc electron lớp vỏ ngoài cùng là 4s2 ở trạng thái cơ bản.

  (3). Nitơ có hai đồng vị khác nhau. Oxi có 3 đồng vị khác nhau: số phân tử N2O được tạo ra có thành phần khác nhau từ các đồng vị trên là 12.

  (4). Các nguyên tố: F, O, S, Cl đều là những nguyên tố p.

  (5). Nguyên tố phi kim X tạo được hợp chất với hiđro có công thức HX. Vậy oxit ứng với hóa trị cao nhất của nguyên tố này có công thức X2O7.

  Số nhận định không đúng

  • A. 4.
  • B. 2.
  • C. 5.
  • D. 3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  (1) sai vì chiều tăng dần của bán kính là K+ < Ar < Cl- < S2-. (Nếu các ion hoặc nguyên tố có cùng số e thì ion hoặc nguyên tố nào có số p nhiều hơn thì có bán kính nhỏ hơn).

  (2) Sai vì có 9 nguyên tử có cấu trúc e lớp vỏ ngoài cùng là 4s2 ở trạng thái cơ bản: Ca, Sc, Ti, V, Mn, Fe, Co, Ni, Zn.

  (3) Sai vì chỉ có 9 phân tử N2O tạo ra từ các đồng vị trên.

  (4) Đúng

  (5) Sai ví dụ với F thì hợp chất với hidro là HF nhưng không có F2O7

  → Có 4 nhận định không đúng là (1), (2), (3), (5) → Chọn A.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA