AMBIENT
 • Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning to the underlined part in each of the following questions.

  Câu hỏi:

  When two people get married, it is with the assumption that their feelings for each other are immutable and will never alter.

  • A. constantly
  • B. alterable
  • C. unchangeable
  • D. everlasting

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Kiến thức: Từ vựng, từ đồng nghĩa

  Giải thích:

  immutable (a): không thay đổi, bất biến

  constantly (adv): [một cách] liên tục

  alterable (a): có thể thay đổi

  unchangeable (a): không thay đổi

  everlasting (a): mãi mãi, vĩnh viễn

  => immutable = unchangeable

  Tạm dịch: Khi hai người kết hôn, đó là với giả định rằng cảm xúc của họ với nhau là bất biến và sẽ không bao giờ thay đổi.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA