AMBIENT
 • Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

  Câu hỏi:

  High–level sport people must maintain a high level of fitness ______ run the risk of suffering injuries that cause permanent damage.

  • A. or else
  • B. besides
  • C. unless
  • D. on account of

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Kiến thức: Liên từ

  Giải thích:

  or else: hoặc là, hay là

  besides: bên cạnh đó

  unless: trừ khi

  on account of: bởi vì

  Tạm dịch: Những người chơi thể thao cấp cao phải duy trì một mức độ tập luyện cao hoặc nếu không thì sẽ có nguy cơ bị thương nặng gây tổn thương vĩnh viễn.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>