YOMEDIA
 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.

  Câu hỏi:

  Ensoleill and Sunny are talking about Ted’s accident last week.

  Ensoleill: “A motor bike knocked Ted down”. Sunny: “ ____________”

  • A. What it is now?
  • B. What a motor bike!
  • C. How terrific!
  • D. Poor Ted!

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Kiến thức: Văn hoá giao tiếp

  Giải thích:

  Tạm dịch: Ensoleill và Sunny đang nói về tai nạn của Ted tuần trước.

  Ensoleill: "Một chiếc xe máy đã đâm phải Ted".

  Nắng: " ____________"

  A. Bây giờ nó là gì?

  B. Thật là một chiếc xe máy tuyệt!

  C. Thật tuyệt vời!

  D. Tội nghiệp Ted!

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA