YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  It can be inferred from the passage that one reason Functionalism became popular was that it______.

  • A. clearly distinguished between art and design
  • B. appealed to people who liked complex painted designs
  • C. reflected a common desire to break from the past
  • D. was easily interpreted by the general public

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Kiến thức: Đọc hiểu

  Giải thích:

  Nó có thể được suy ra từ đoạn văn rằng một lý do Thuyết Chức năng trở nên phổ biến là nó ______.

  A. phân biệt rõ ràng giữa nghệ thuật và thiết kế

  B. kêu gọi những người thích thiết kế phức tạp

  C. phản ánh mong muốn chung để thoát khỏi quá khứ

  D. dễ dàng được giải thích bởi công chúng

  Thông tin: This new design concept, coupled with the sharp postwar reactions to the styles and conventions of the preceding decades, created an entirely new public taste which caused Art Nouveau types of glass to fall out of favor.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA