AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một vật dao động điểu hòa khi đang chuyển động từ vị trí cân bằng đến vị trí biên âm thì

  • A. vectơ vận tốc ngược chiều với vectơ gia tốc.
  • B. độ lớn vận tốc và độ lớn gia tốc cùng giảm.
  • C.  vận tốc và gia tốc cùng có giá trị âm.
  • D. độ lớn vận tốc và gia tốc cùng tăng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  dao động điều hòa

  Khi vật đi từ VTCB đến biên âm:

  + Vận tốc hướng về biên âm

  + Gia tốc luôn hướng về VTCB

  ⇒  Vectơ vận tốc ngược chiều với vectơ gia tốc.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>