AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong hô hấp tế bào, O2 có vai trò

  • A. là chất nhiện điện tử cuối cùng trong chuỗi truyền điện tử
  • B. là chất oxi hóa glucôzơ
  • C. oxi hóa các hợp chất hữu cơ trong chu trình Crep để tạo năng lượng dạng ATP
  • D. là chất cung cấp electron cho các phản ứng oxi hóa khử ở giai đoạn đường phân

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>