AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi nói về quang hợp ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

  I. Sản phẩm của pha sáng tham gia trực tiếp vào quá trình chuyển hóa APG thành glucôzơ.

  II. Phân tử O2 do pha sáng tạo ra có nguồn gốc từ quá trình quang phân li nước.

  III. Nếu không có CO2 thì pha sáng sẽ không diễn ra.

  IV. Diệp lục b là trung tâm của phản ứng quang hóa.

  • A. 1
  • B. 3
  • C. 2
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA