AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tiến hành điện phân dung dịch chứa x mol Cu(NO3)2 và y mol NaCl bằng điện cức trơ với cường độ dòng điện không đổi I = 5A trong thời gian 2895 giây thì dừng điện phân, thu được dung dịch X. Cho 0,125 mol bột Fe vào dung dịch X, kết thúc phản ứng thấy thoát ra 0,504 kít khí NO ( sản phẩm khử duy nhất ở đktc), đồng thời còn lại 5,43 fam rắn không tan. Tỉ lệ x : y gần nhất là 

  • A. 1,75
  • B. 1,95       
  • C. 1,90         
  • D. 1,80

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  ne = 0,15 mol

  dd X sau điện phân tác dụng với Fe tạo khí NO nên X phải chứa H+  nên

  Tại A(+) : có 2Cl- → Cl2 + 2e

                        2H2O → 4H+ + 4e + O2

   Tại K (-) thì : Cu2+ + 2e → Cu

  Dd sau phản ứng đem cho Fe vào thì : 3Fe + 8H+ + 2NO3- → 3Fe2+ + 2NO + 4H2O

                                                                         0,09 mol            ←     0,0225 mol

  Nếu Cu không có trong dd thì khối lượng rắn còn lại sau phản ứng là 0,125.56-0,0225.3:2.56 =5,11 < 5,43

  →Cu còn trong dd và xảy ra phản ứng Cu2+  +  Fe → Cu + Fe2+

  → mrắn = 0,125.56 – 0,0225.3 : 2.56 + 8nCu2+(X) → nCu2+(X) = 0,04 mol

  Vì Cu2+ còn dư trong X nên phản ứng tại (K) chỉ có Cu2+ với lượng phản ứng là 0,15 :2 =0,075 mol

  Bảo toàn Cu có x = 0,075 + 0,04 =0,115 mol

  Tại (A) thì ne = nCl + nH+ → 0,15 = nCl + 0,09 → nCl = 0,06 mol

  Bảo toàn Cl có y =0,06 mol

  → x : y =0,115 : 0,06 =1,917

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>