AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các phát biểu sau :

  (a) Điện phân dung dịch NaCl ( điện cực trơ), ở catot xảy ra quá trình khử ion Na+

  (b) Cho CO dư qua hỗn hợp Al2O3 và CuO nung nóng thu được Al và Cu

  (c) Nhúng thanh Zn vào dung dịch chứa CuSO4 và H2SO4 , có xuất hiện ăn mòn điện hóa

  (d) Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là Hg và kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhât là W

  (e) Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch FeCl2 thu được chất rắn gồm Ag và AgCl

  Số phát biểu đúng là 

  • A. 2
  • B. 4
  • C. 5
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  (a) đúng

  (b)  sai vì CO không tác dụng với Al2O3 nên thu được Al2O3 và Cu

  (a)    Đúng vì Zn + CuSO4  → ZnSO4 + Cu nên có 2 kim loại khác nhau Cu và Zn

  (b)   đúng

  (c)    đúng : AgNO3 + FeCl2  →AgCl + Fe(NO3)2

             Fe(NO3)2 + AgNO3  → Fe(NO3)3 + Ag

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>