AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hỗn hợp X gồm Na, Ba, Na2OBaO. Hòa tan hoàn toàn 21,9 g X vào nước thu được 1,12 lít khí H2 đktc và dung dịch Y trong đó có 5,6 g dung dịch NaOH. Cho toàn bộ Y tác dụng với 100 ml dung dịch Al2(SO4)3 0,5M thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là 

  • A. 1,56     
  • B.  36,51           
  • C. 27,96      
  • D. 29,52

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Quy đổi X thành Na : x mol, Ba: y mol và O : z mol

  → 23x + 137y + 16z =21,9

  Cho X vào nước : Na → Na+1 + 1e

                               Ba → Ba+2 + 2e

                                O + 2e → O-2

                               2H+1 + 2e → H2

  Bảo toàn e có x + 2y -2z = 0,05.2

  nNaOH = x = 0,14 nên y = 0,12 mol và z = 0,14 mol → dd Y có 0,14 mol NaOH và 0,12 mol Ba(OH)2

  nAl2(SO4)3 = 0,05 mol

                      SO42-  + Ba2+  →  BaSO4

  Ban đầu : 0,15 mol  0,12 mol

  Sau phản ứng                             0,12 mol

                              Al3+  + 3 OH-  → Al(OH)3

  Ban đầu          0,1 mol     0,38 mol

  Sau phản ứng     0            0,08 mol     0,1 mol

                           Al(OH)3   +  OH-   → AlO2-   + H2O

  Ban đầu              0,1 mol      0,08 mol

  Sau phản ứng   0,02 mol                

  Kết tủa có m = 0,12.233 + 0,02.78 = 29,52

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>