AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây là sai 

  • A. Tristearin không phản ứng với nước brom
  • B. Thủy phân etyl axetat thu được ancol metylic
  • C.  Ở điều kiện thường triolein là thể lỏng
  • D. Etyl fomat có phản ứng tráng bạc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  A đúng

  B sai vì CH3COOC2H5 thủy phân tạo CH3COOH và C2H5OH  là ancol etylic

  C đúng

  D đúng

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>