AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hỗn hợp X gồm Mg, Al, Fe2O3 và Fe3O4( trong đó oxi chiếm 20,22% về khối lương ). Cho 25,32 gam X tác dụng với dung dịch HNO3 dư thu được 3,584 lít hỗn hợp khí NO và N2O và (đktc) có tỉ khối so với H2 bằng 15,875 và dung dịch Y. Cô cạn Y thu được m gam muối khan. Nung muối khan này tring không khí đến khối lượng không đổi 30,92 g rắn khan. Giá trị gần nhất của m là 

  • A. 106       
  • B. 105          
  • C. 107  
  • D. 103

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Quy đổi hỗn hợp X thành Mg : x mol, Al: y mol và Fe: z mol, O :0,32 mol

  → 24x + 27y +56z =20,2

  X +HNO3 → hỗn hợp khí

  Theo quy tắc đường chéo tính được NO :  0,14 mol và N2O : 0,02 mol

  Ta có

  Mg → Mg+2 + 2e                   Al → Al+3 + 3e                       Fe → Fe+3 + 3e

  O +2e → O-2                          N+5 +3e → N+2                       2N+5 +8e → 2N+1

  Ta có nếu không tạo NH4NO3 thì  ne nhận =  0,32.2 +0,14.3 + 0,02.8 =1,22 mol

  mrắn  = mkim loại + mO  = 20,2 + mO(rắn ) → nO(rắn )  = 0,67 mol → nNO3(kim loại) =1,34 mol

  Vì ne cho =  2x + 3y + 3z = 2nO(rắn)=1,34 > ne nhận→ pư tạo NH4NO3

  → nNH4NO3 = (1,34 – 1,22 ) : 8 = 0,015 mol

  Muối  khan có m = mkim loại + mNO3 ( muối kim loại ) + mNH4NO3 = 20,2 + 1,34.62 + 0,015.80 =104,5

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>