AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tiến hành các thí nghiệm sau :

  (a) Cho dung dịch chưa 4a mol HCl vào dung dịch chứa a mol NaAlO2

  (b) Cho Al2O3 dư vào lượng dư dung dịch NaOH

  (c) Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch Ba(OH)2

  (d) Cho Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3

  (e) Cho dung dịch chứa a mol KHSO4 vào dung dịch chứa a mol NaHCO3

  (g) Cho Mg dư vào dung dịch HNO3 ( phản ứng không thu được chất khí )

  Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì số thí nghiệm thu được dung dịch chứa hai muối là 

  • A. 3
  • B. 2
  • C. 4
  • D. 5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  (a)    HCl + NaAlO2 +H2O → NaCl + Al(OH)3

  (a)Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O

  → chỉ thu được 1 muối

  (b)   2NaOH + Al2O3 → 2NaAlO2 +H2O → có 1 muối

  (c) CO2 + Ba(OH)2 → Ba(HCO3)2 → 1 muối

  (d) Fe + Fe2(SO4)3 → 3 FeSO4 → có 2 muối FeSO4 và Fe2(SO4)3

  (e)  2KHSO4 + 2NaHCO3 → K2SO4 + Na2SO4 + 2H2O + 2 CO2

  → có 2 muối

  (g) Cho Mg dư vào dung dịch HNO3 ( phản ứng không thu được chất khí )

  4Mg + 10 HNO3 → 4 Mg(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O

  Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì số thí nghiệm thu được dung dịch chứa hai muối là 3

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA