AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây là sai : 

  • A. CrO3 tác dụng với dung dịch KOH tạo muối K2CrO4
  • B. Cr2O3 và Cr(OH)3 đều là chất có tính lưỡng tính
  • C. Trong môi trường kiềm anion CrO2- bị oxi hóa bởi Cl2 thành anion CrO42-
  • D. Khi phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng nóng kim loại Cr bị khư thành Cr2+

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  A đúng

  B đúng

  C đúng

  D sai vì khi phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng nóng kim loại Cr bị oxi hóa thành Cr2+

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>