AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho este đa chức X có CTPT là C6H10O4 tác dụng với dung dịch NaOH thu đươc sản phẩm gồm 1 muối của axit cacbonxylic Y và một ancol Z. Biết X không có phản ứng tráng bạc. Số CTCT phù hợp của X là 

  • A. 3
  • B. 2
  • C. 4
  • D. 5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  X là este của axit cacboxylic hai chức hoặc của ancol no hai chức.

  TH1 : X là este của 2 chức và 1 ancol đơn chức

  Các CTCT là : CH3 – OOC- CH2- CH2- COOCH3

                  CH3-CH(COOCH3)2

                  CH3 CH2– OOC - COO- CH2CH3

  TH2 : X là este của ancol 2 chức và este đơn chức :

                            CH3 COO – CH2- CH2 - OOCCH3

                           CH3 COO – CH( CH3 )- OOCCH3

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>