AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phenol lỏng không có khả năng phản ứng với 

  • A. dung dịch NaCl   
  • B. nước brom           
  • C. dung dịch NaOH   
  • D. kim loại Na

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Phenol lỏng không có khả năng phản ứng với NaCl

  C6H5OH + Br2 → C6H2Br3OH + 3HBr

  C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O

  C6H5OH + Na → C6H5ONa + H2

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>