AMBIENT
 • Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

  Câu hỏi:

  Talking about your feeling can help you get clear about what you feel.

  • A. control
  • B. banish
  • C. get rid of
  • D. figure out

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Kiến thức: từ vựng, trừ trái nghĩa

  Giải thích: get clear: hiểu rõ ràng  

  control (v): điều khiển                                         banish (v): trục xuất

  get rid of: thoát khỏi                                          figure out: hiểu ra

  => figure out = get clear

  Tạm dịch: Nói về cảm giác của bạn có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về những gì bạn cảm thấy.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>