AMBIENT
 • Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

  Câu hỏi:

  In remote communities, it’s important to replenish stocks before the winter sets in.

  • A. remake
  • B. refill
  • C. repeat
  • D. empty

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Kiến thức: từ vựng, trừ trái nghĩa

  Giải thích: replenish (v): đổ đầy, chất đầy  

  A. remake (v): phiên bản mới của một bài hát/bộ phim      

  B. refill (v): đổ đầy, chất đầy                              C. repeat (v): lặp lại   

  D. empty (v): đổ ra

  => refill >< empty

  Tạm dịch: Ở các dân tộc xa xôi, điều quan trọng là phải chất đầy kho lương thực trước khi mùa đông bắt đầu.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA