AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Students who are not well – prepared to be young “adults” with all the responsibilities of life will need ______.

  • A. to be assigned more housework from adults
  • B. to be encouraged to meet challenges
  • C. daily coaching from their teachers
  • D. to be given more social responsibilities

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Kiến thức: đọc hiểu

  Tạm dịch: Những sinh viên không được chu n bị tốt để trở thành những “người lớn” với tất cả các trách nhiệm

  của cuộc sống sẽ cần ______.

  A. được giao thêm việc nhà từ người lớn

  B. được khuyến khích để gặp những thách thức

  C. được giáo dục hàng ngày từ giáo viên của họ

  D. được trao thêm nhiều trách nhiệm xã hội

  Thông tin: As parents and teachers we should expect young people to meet challenges. 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>