AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The problem needs to be _____ urgently, otherwise it will be too late.

  • A. addressed
  • B. focused
  • C. monitored
  • D. checked

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Kiến thức: từ vựng, từ loại

  Giải thích:  

  address (v): giải quyết                                        focuse (v): tập trung

  monitor (v): giám sát                                          check (v): kiểm tra

  Tạm dịch: Vấn đề cần được giải quyết ngay, nếu không sẽ quá trễ.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>