AMBIENT
 • Câu hỏi:

  By next year, my son will have _____ his education at Cambridge University.

  • A. realized
  • B. completed
  • C. graduated
  • D. terminated

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Kiến thức: từ vựng

  Giải thích:  

  realize (v): nhận ra                                              complete education: hoàn thành việc học

  graduate (v): tốt nghiệp                                      terminate (v): chấm dứt

  Tạm dịch: Vào năm tới, con trai tôi sẽ hoàn thành chương trình học tại Đại học Cambridge.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>