AMBIENT
 • Câu hỏi:

  If he _____ the lesson yesterday, he could do the test better today.

  • A. has reviewed
  • B. had reviewed
  • C. will review
  • D. reviewed

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Kiến thức: câu điều kiện hỗn hợp

  Giải thích:  

  Câu điều kiện hỗn hợp loại 1 để diễn tả giả thiết trái ngược với quá khứ, nhưng kết quả thì trái ngược với hiện tại.

  Cấu trúc: If + S + had + P.P (quá khứ phân từ), S + would + V (nguyên mẫu) 

  Dấu hiệu: yesterday, today

  Tạm dịch: Nếu hôm qua anh ấy đã xem lại bài, hôm nay anh ấy có thể làm bài kiểm tra tốt hơn.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>