YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Quần thể tự thụ phấn có thành phân kiểu gen là 0,3 BB + 0,4 Bb + 0,3 bb = 1. Cần bao nhiêu thế hệ tự thụ phấn thì tỷ lệ thể đồng hợp chiếm 0,95?

  • A. n = 1.
  • B. n = 2.
  • C. n = 3.
  • D. n =  4.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  P: 0,3BB : 0,4Bb : 0,3bb

  đồng hợp \(\approx\) 95% \(\Rightarrow\) dị hợp \(\approx\) 0,05%

  \(\Rightarrow\) hn = 0,05 / h0 =0,4 

  \(h_n=\frac{1}{2^n}h_0\)

  \(\Rightarrow 2^n=\frac{h_0}{h_n}=\frac{0,4}{0,05}=8\)

  \(\Rightarrow n=3\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 23570

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền học quần thể

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON