YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Ở ruồi nhà 2n = 12. Xét 5 locut gen như sau: gen I có 3 alen nằm trên NST số 3; gen II có 2 alen, gen III có 4 alen nằm trên NST số 2; gen IV có 3 alen nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính X, gen V có 2 alen nằm trên vùng tương đồng X và Y. Nếu một quần thể ngẫu phối, quá trình giảm phân và thụ tinh diễn ra bình thường, không có đột biến thì số kiểu gen tối đa trong quần thể trên ở ruồi đực là bao nhiêu?

  • A. 1512.
  • B. 4536.
  • C. 7128.
  • D. 2592.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Gen I có 3 alen: số  \(KG =\frac{3(3+1))}{2}=6 KG\)

  Gen II có 2 alen và Gen III có 4 alen liên kết với nhau.

  \(\Rightarrow\) Số \(KG = \frac{2.4(2.4+1)}{2}=36\)

  Giả sử gen IV: a1, a2, a3.

  Giả sử gen V: b1, b2.

  \(\Rightarrow\) Số giao tử X: 2.3 = 6

  \(X_{b_1}^{a_1},X_{b_2}^{a_1},X_{b_1}^{a_2},X_{b_2}^{a_2},X_{b_1}^{a_3},X_{b_2}^{a_3}\)

  \(\Rightarrow\) Số giao tử Y: Yb1Yb2

  \(\Rightarrow\) Số kiểu gen cặp XY: 6.2 = 12 KG

  \(\Rightarrow\) Tổng số KG: 6.36.12 = 2592

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 23559

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền học quần thể

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON