YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một số người có khả năng tiết ra chất mathanetiol gây mùi khó chịu. Khả năng tiết ra chất này là do gen lặn m gây nên. Giả sử rằng tần số alen m trong quần thể người là 0,6. Có 4 cặp vợ chồng đều bình thường chuẩn bị sinh con. Xác suất để cả 4 cặp vợ chồng trên đều là những người dị hợp Mm là bao nhiêu ?

  • A. (3/4)5
  • B. (3/4)6
  • C. (3/4)7
  • D. (3/4)8

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  q = 0,6 \(\Rightarrow\) p = 0,4

  \(\Rightarrow\) f(Mm) = 2pq = 0,48

  f(MM) = p2 = 0,16

      Mm                x              Mm

  \(\frac{0,48}{0,64}=\frac{3}{4}\)          \(\frac{0,48}{0,64}=\frac{3}{4}\)

  \(\Rightarrow \left (\frac{3}{4} \right )^2\)

  \(\Rightarrow\) Xác suất : \(\left (\frac{3}{4} \right )^2.\left (\frac{3}{4} \right )^2.\left (\frac{3}{4} \right )^2.\left (\frac{3}{4} \right )^2=\left (\frac{3}{4} \right )^8\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 23567

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền học quần thể

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON