AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào dưới đây chưa chính xác:

  • A. Monosaccarit là cacbohidrat không thể thủy phân được.
  • B. Đisaccarit là cacbohiđrat thủy phân sinh ra hai phân tử monosaccarit.
  • C. Polisaccarit là cacbohiđrat thủy phân sinh ra nhiều phân tử monosaccarit.
  • D. Tinh bột, mantozơ và glucozơ lần lượt là poli-, đi- và monosaccarit.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Polisaccarit là nhóm cacbonhidrat phức tạp nhất mà khi thủy phân đến cùng thì thu được nhiều phân tử monosaccarit

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>