AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Để phân biệt các dung dịch glucozơ ; saccarozơ và hồ tinh bột có thể dùng dãy chất nào sau đây làm thuốc thử?

  • A. AgNO3/ NH3 và NaOH      
  • B. Cu(OH)2 và AgNO3/NH3
  • C. HNO3 và AgNO3/ NH3 
  • D. Nước brom và NaOH

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Thuốc thử Glucozơ Saccarozơ Hồ tinh bột
  Cu(OH)2 Phức xanh lam Phức xanh lam Không hiện tượng
  AgNO3/NH3 Kết tủa tráng bạc Không hiện tượng Không hiện tượng
   
  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>