YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Thủy phân hh gồm 0,02mol saccarozo và 0,01mol mantozo 1 thời gian thu đc dd X ( hiệu suất phản ứng thủy phân mỗi chất đều là 75%). Khi cho toàn bộ X tác dụng với một lượng dư dd AgNO3 trong NH3 thì lượng Ag thu đc là?

  • A. 0,09mol
  • B. 0,095mol
  • C. 0,12mol 
  • D. 0,06mol

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Khi thuỷ phân sẽ sinh ra 1 phân tử glucozo và 1 phân tử fructozo 

  Với hiệu suất 75 % ta có n Ag= 4n saccarozo thuỷ phân =0,06 mol 

  Khi thuỷ phân mantozo sinh ra 2 phân tử glucozo 

  ⇒ nAg = 4.nmantozo thuỷ phân = 0,03 mol 

  Mà mantozo cũng có khả năng tráng bạc

  ⇒ nAg = 2.nmantozo dư = 0,005

  ⇒ tổng số mol Ag = 0,06 + 0,03 + 0,005 = 0,095 mol 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 42040

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Cacbohidrat

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF