AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thủy phân hh gồm 0,02mol saccarozo và 0,01mol mantozo 1 thời gian thu đc dd X ( hiệu suất phản ứng thủy phân mỗi chất đều là 75%). Khi cho toàn bộ X tác dụng với một lượng dư dd AgNO3 trong NH3 thì lượng Ag thu đc là?

  • A. 0,09mol
  • B. 0,095mol
  • C. 0,12mol 
  • D. 0,06mol

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Khi thuỷ phân sẽ sinh ra 1 phân tử glucozo và 1 phân tử fructozo 

  Với hiệu suất 75 % ta có n Ag= 4n saccarozo thuỷ phân =0,06 mol 

  Khi thuỷ phân mantozo sinh ra 2 phân tử glucozo 

  ⇒ nAg = 4.nmantozo thuỷ phân = 0,03 mol 

  Mà mantozo cũng có khả năng tráng bạc

  ⇒ nAg = 2.nmantozo dư = 0,005

  ⇒ tổng số mol Ag = 0,06 + 0,03 + 0,005 = 0,095 mol 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>