RANDOM
 • Câu hỏi:

  Cho chuỗi phản ứng:
  \(Glucozo \xrightarrow[]{ \ \ \ \ } A \xrightarrow[]{ \ H_{2}SO_{4}.170^o \ }B\begin{matrix} \xrightarrow[]{ \ +CH_{3}OH} \\ ^{H_{2}SO_{4}} \end{matrix} C \xrightarrow[]{ \ xt, t^o \ } poli \ metylcrylat\)
  Chất B là:

  • A. Ancol etylic.
  • B. Axit acrylic.
  • C. Axit propionic.
  • D. Axit axetic.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Glucozo → HOC2H4COOH → CH2=CHCOOH → CH2=CHCOOCH3 → PVA
  C6H12O6 + [O] → 2HOC2H4COOH

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>