YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho hỗn hợp X gồm Fe, Cu vào dung dịch HNO3 loãng, nóng thu được khí NO, dung dịch Y và còn lại chất rắn chưa tan Z. Cho Z tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng thấy có khí thoát ra. Thành phần chất tan trong dung dịch Y là:

  • A. Fe(NO3)2
  • B. Fe(NO3)2 và Cu(NO3)2
  • C. Fe(NO3)3 và Fe(NO3)2
  • D. Fe(NO3)3 và Cu(NO3)2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Theo thứ tự phản ứng thì Fe phản ứng trước

  \(Fe + 4HN{O_3} \to Fe{(N{O_3})_3} + N{O^ \uparrow } + 2{H_2}O\)

  X + HNO3 loãng nóng -> Y + chất rắn Z không tan

  => Z có Cu và có thể có Fe(dư)

  Vì Z + H2SO4 loãng thấy có khí thoát => Z phải có Fe dư

  \(F{e_{(du)}} + 2Fe{(N{O_3})_3} \to 3Fe{(N{O_3})_2}\)

  => trong Y chỉ có Fe(NO3)2

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 1555

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đại cương kim loại

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON