YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 7 SGK Toán 9 Tập 2

Giải bài 2 tr 7 sách GK Toán 9 Tập 2

Với mỗi phương trình sau, tìm nghiệm tổng quát của phương trình và vẽ đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của nó:

a) \(3x - y = 2\)                                          b) \(x + 5y = 3\)

c) \(4x - 3y = -1\)                                    d) \(x +5y = 0\)

e) \(4x + 0y = -2\)                                    f) \(0x + 2y = 5\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Với dạng bài 2, chúng ta sẽ đưa về dạng hàm số bậc nhất \(y=ax+b\) rồi vẽ đồ thị của hàm số ấy

Câu a:

\(3x - y = 2\)

\(\left\{\begin{matrix} x\epsilon \mathbb{R}\\ y=3x-2 \end{matrix}\right.\)

Đồ thị hàm số qua \(A(0;-2);B(1;1)\)

Câu b:

\(x + 5y = 3\)

\(\left\{\begin{matrix} x\epsilon \mathbb{R}\\ y=-\frac{1}{5}x+\frac{3}{5} \end{matrix}\right.\)

Đồ thị hàm số qua \(A(3;0),B(-2;1)\)

Câu c:

\(4x - 3y = -1\)

\(\left\{\begin{matrix} x\epsilon \mathbb{R}\\ y=\frac{4}{3}x+\frac{1}{3} \end{matrix}\right.\)

Hàm số đi qua \(A(-1;-1),B(2;3)\)

Câu d:

\(x +5y = 0\)

\(\left\{\begin{matrix} x\epsilon \mathbb{R}\\ y=-\frac{1}{5}x \end{matrix}\right.\)

Hàm số đi qua \(A(0;0),B(-5;1)\)

Câu e:

\(4x + 0y = -2\)

\(\left\{\begin{matrix} x=-\frac{1}{2}\\ y\epsilon \mathbb{R} \end{matrix}\right.\)

Hàm số luôn qua điểm có hoành độ bằng \(\frac{-1}{2}\) và tung độ tùy ý

Các điểm A, B, C, D đều có hoành độ bằng \(\frac{-1}{2}\) và có tung độ bất kì.

Tập nghiệm là đường thẳng x = , qua A(; 0) và song song với trục tung.

Câu f:

\(0x + 2y = 5\)

\(\left\{\begin{matrix} x\epsilon \mathbb{R}\\ y=\frac{5}{2} \end{matrix}\right.\)

Hàm số luôn qua điểm có tung độ bằng \(\frac{5}{2}\) và hoành độ tùy ý

Các điểm A, B, C, D đều có tung độ bằng \(\frac{5}{2}\) và hoành độ tùy ý.

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 7 SGK Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON