YOMEDIA
UREKA

Bài tập 6.32 trang 190 SBT Toán 10

Giải bài 6.32 tr 190 SBT Toán 10

Chứng minh rằng các biểu thức sau là những hằng số không phụ thuộc α, β

a) \(\sin 6\alpha \cot 3\alpha  - \cos 6\alpha\);

b) \({\left[ {\tan \left( {{{90}^0} - \alpha } \right) - \cot \left( {{{90}^0} + \alpha } \right)} \right]^2} - {\left[ {\cot \left( {{{180}^0} + \alpha } \right) + \cot \left( {{{270}^0} + \alpha } \right)} \right]^2}\);

c) \(\left( {\tan \alpha  - \tan \beta } \right)\cot \left( {\alpha  - \beta } \right) - \tan \alpha \tan \beta\);

d) \(\left( {\cot \frac{\alpha }{3} - \tan \frac{\alpha }{3}} \right).\tan \frac{{2\alpha }}{3}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a)

\(\begin{array}{l}
\sin 6\alpha \cot 3\alpha  - \cos 6\alpha \\
 = 2\sin 3\alpha \cos 3\alpha .\frac{{\cos 3\alpha }}{{\sin 3\alpha }} - \left( {2{{\cos }^2}3\alpha  - 1} \right)\\
 = 2{\cos ^2}3\alpha  - 2{\cos ^2}3\alpha  + 1 = 1
\end{array}\)

b)

\(\begin{array}{l}
{\left[ {\tan \left( {{{90}^0} - \alpha } \right) - \cot \left( {{{90}^0} + \alpha } \right)} \right]^2} - {\left[ {\cot \left( {{{180}^0} + \alpha } \right) + \cot \left( {{{270}^0} + \alpha } \right)} \right]^2}\\
 = {\left( {\cot \alpha  + \tan \alpha } \right)^2} - {\left( {\cot \alpha  - \tan \alpha } \right)^2}\\
 = {\cot ^2}\alpha  + 2 + {\tan ^2}\alpha  - {\cot ^2}\alpha  + 2 - {\tan ^2}\alpha  = 4
\end{array}\)

c)

\(\begin{array}{l}
\left( {\tan \alpha  - \tan \beta } \right)\cot \left( {\alpha  - \beta } \right) - \tan \alpha \tan \beta \\
 = \frac{{\tan \alpha  - \tan \beta }}{{\tan \left( {\alpha  - \beta } \right)}} - \tan \alpha \tan \beta \\
 = 1 + \tan \alpha \tan \beta  - \tan \alpha \tan \beta  = 1
\end{array}\)

d)

\(\begin{array}{l}
\left( {\cot \frac{\alpha }{3} - \tan \frac{\alpha }{3}} \right).\tan \frac{{2\alpha }}{3}\\
 = \left( {\frac{{\cos \frac{\alpha }{3}}}{{\sin \frac{\alpha }{3}}} - \frac{{\sin \frac{\alpha }{3}}}{{\cos \frac{\alpha }{3}}}} \right).\frac{{\sin \frac{{2\alpha }}{3}}}{{\cos \frac{{2\alpha }}{3}}}\\
 = \frac{{{{\cos }^2}\frac{\alpha }{3} - {{\sin }^2}\frac{\alpha }{3}}}{{\sin \frac{\alpha }{3}\cos \frac{\alpha }{3}}}.\frac{{\sin \frac{{2\alpha }}{3}}}{{\cos \frac{{2\alpha }}{3}}}\\
 = \frac{{\cos \frac{{2\alpha }}{3}}}{{\frac{1}{2}\sin \frac{{2\alpha }}{3}}}.\frac{{\sin \frac{{2\alpha }}{3}}}{{\cos \frac{{2\alpha }}{3}}} = 2
\end{array}\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6.32 trang 190 SBT Toán 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF