YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 38 trang 213 SGK Toán 10 NC

Bài tập 38 trang 213 SGK Toán 10 NC

Hỏi mỗi khẳng định sau đây có đúng không? ∀α,∀β ta có:

\(\begin{array}{l}
a)\,2\cos \left( {\alpha  + \beta } \right) = \cos \alpha  + \cos \beta \\
b)\,\sin \left( {\alpha  - \beta } \right) = \sin \alpha  - \sin \beta \\
c)\,\sin \left( {\alpha  + \beta } \right) = \sin \alpha .\cos \beta  + \cos \alpha .\sin \beta \\
d)\,\cos \left( {\alpha  - \beta } \right) = \cos \alpha .\cos \beta  - \sin \alpha .\sin \beta \\
e)\,\frac{{\sin 4\alpha }}{{\cos 2\alpha }} = \tan 2\alpha \\
f)\,{\sin ^2}\alpha  = \sin 2\alpha 
\end{array}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Sai. vì nếu \(\beta  = 0\) thì \(\cos \alpha  + 1\) (vô lý)

b) Sai. Vì nếu lấy \(\alpha  = \frac{\pi }{2};\beta  =  - \frac{\pi }{2}\) thì \(\sin \pi  = 2\sin \frac{\pi }{2}\) (vô lý)

c) Đúng

d) Sai. Vì nếu lấy \(\alpha  = \frac{\pi }{4};\beta  =  - \frac{\pi }{4}\) thì \({\cos ^2}\frac{\pi }{4} - {\sin ^2}\frac{\pi }{4} \Leftrightarrow 1 = 0\) (vô lý)

e) Sai. Vì nếu lấy 

\(\alpha  = \frac{\pi }{8} \Rightarrow \frac{{\sin \frac{\pi }{2}}}{{\cos \frac{\pi }{4}}} = \tan \frac{\pi }{4} \Leftrightarrow \sqrt 2  = 1\)

(vô lý)

f) Sai. Vì nếu lấy 

\(\alpha  = \frac{\pi }{2} \Rightarrow {\sin ^2}\frac{\pi }{2} = \sin \pi  \Leftrightarrow 1 = 0\)

(vô lý)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 38 trang 213 SGK Toán 10 NC HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF