ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 61 SBT Sinh học 9

Giải bài 1 tr 61 sách BT Sinh lớp 9

Với 2 gen alen A và a, bắt đầu bằng toàn cá thể có kiểu gen Aa. Quá trình tự thụ phấn diễn ra liên tục qua 3 thế hệ. Xác định tỉ lệ các kiểu gen ở thế hệ tự thụ phấn thứ ba?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

 
 
  • Tỉ lệ các kiểu gen ở thế hộ tự thụ phấn thứ nhất là:

                \( \frac{1}{4}{\rm{AA}}:\frac{1}{2}{\rm{Aa:}}\frac{1}{4}{\rm{aa}}\)

  • Tỉ lệ các kiểu gen ở thế hệ tự thụ phấn thứ hai là:

                \( \frac{3}{8}{\rm{AA}}:\frac{1}{4}{\rm{Aa:}}\frac{3}{8}{\rm{aa}}\)

  • Tỉ lệ các kiểu gen ở thế hệ tự thụ phấn thứ ba là:

                \( \frac{7}{{16}}{\rm{AA}}:\frac{1}{8}{\rm{Aa:}}\frac{7}{{16}}{\rm{aa}}\)

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 61 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1