YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 62 SBT Sinh học 9

Giải bài 4 tr 62 sách BT Sinh lớp 9

Thế hệ ban đầu có 2aa và 1Aa. Quá trình tự thụ phân diễn ra liên tục qua 2 thế hệ. Xác định tỉ lệ các kiểu gen ở thế hệ cuối cùng?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Quần thể tự phối có thành phần kiểu gen của thế hệ P ban đầu như sau:

\( {\rm{xAA + yAa + zaa}}\)

Quần thể P sau n thế hệ tự phối thành phần kiểu gen thay đổi như sau:

  • Tỷ lệ đồng hợp trội AA trong quần thể Fn là:

\( {\rm{AA = x + y}}\frac{{1 - {{\left( {\frac{1}{2}} \right)}^n}}}{2}\)

  • Tỷ lệ dị hợp Aa trong quần thể Fn là:

\( {\rm{Aa}} = {\rm{y}}{\left( {\frac{1}{2}} \right)^n}\)

Vậy tỉ lệ các kiểu gen ở thế hệ cuối cùng:

\( \frac{{16}}{{24}}{\rm{aa}}:\frac{3}{{24}}{\rm{AA}}:\frac{2}{{24}}{\rm{Aa}}\)

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 62 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON