YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 61 SBT Sinh học 9

Giải bài 2 tr 61 sách BT Sinh lớp 9

Với 2 gen alen A và a, bắt đầu bằng toàn cá thể có kiểu gen Aa. Quá trình tự thụ phấn diễn ra liên tục qua 3 thế hệ. Xác định tỉ lệ các kiểu gen ở thế hệ tự thụ phấn thứ n?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

  • Tỉ lệ các kiểu gen ở thế hộ tự thụ phấn thứ nhất là:

                \( \frac{1}{4}{\rm{AA}}:\frac{1}{2}{\rm{Aa:}}\frac{1}{4}{\rm{aa}}\)

  • Tỉ lệ các kiểu gen ở thế hệ tự thụ phấn thứ hai là:

                \( \frac{3}{8}{\rm{AA}}:\frac{1}{4}{\rm{Aa:}}\frac{3}{8}{\rm{aa}}\)

  • Tỉ lệ các kiểu gen ở thế hệ tự thụ phấn thứ ba là:

                \( \frac{7}{{16}}{\rm{AA}}:\frac{1}{8}{\rm{Aa:}}\frac{7}{{16}}{\rm{aa}}\)

  • Qua 3 thế hệ tự thụ phấn cho thấy cứ qua mỗi thế hộ tự thụ phấn thì tỉ lệ dị hợp tử giảm đi 1/2.

Vậy, qua n thế hệ tự thụ phấn thì tỉ lệ dị hợp \( Aa{\rm{ }} = {\rm{ }}\frac{1}{{{2^n}}}\). Tỉ lệ các thể đồng hợp là: \( AA{\rm{ }} = {\rm{ }}aa{\rm{ }} = \frac{{(1{\rm{ }} - {\rm{ }}{{\left( {1/2} \right)}^n})}}{2}\).

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 61 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON