YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3 trang 13 SGK Sinh học 10

Giải bài 3 tr 13 sách GK Sinh lớp 10

Hãy đánh dấu (+) vào đầu câu trả lời đúng nhất: Sự khác biệt cơ bản giữa giới Thực vật và giới Động vật?

a) Giới Thực vật gồm những sinh vật tự dưỡng, có khả năng quang hợp, phần lớn sống cố định, cảm ứng chậm.

b) Giới Động vật gồm những sinh vật dị dưỡng, có khả năng di chuyển và phản ứng nhanh.

c) Giới Thực vật gồm 4 ngành chính, nhưng giới Động vật gồm 7 ngành chính.

d) Cả a và b.

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 3

 
 

Sự khác biệt cơ bản giữa giới Thực vật và giới Động vật:

  • Giới Thực vật gồm những sinh vật tự dưỡng, có khả năng quang hợp, phần lớn sống cố định, cảm ứng chậm.
  • Giới Động vật gồm những sinh vật dị dưỡng, có khả năng di chuyển và phản ứng nhanh.
  • Giới Thực vật gồm 4 ngành chính, nhưng giới Động vật gồm 7 ngành chính.

⇒ Đáp án: d.

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 13 SGK Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1