RANDOM

Bài tập 1 trang 13 SGK Sinh học 10

Giải bài 1 tr 13 sách GK Sinh lớp 10

Hãy đánh dấu (+) vào đầu câu trả lời đúng: Những giới sinh vật nào thuộc sinh vật nhân thực?

a) Giới Khởi sinh, giới Nguyên sinh, giới Thực vật, giới Động vật.

b) Giới Nguyên sinh, giới Nấm, giới Thực vật, giới Động vật.

c) Giới Khởi sinh, giới Nấm, giới Thực vật, giới Động vật.

d) Giới Khởi sinh, giới Nấm, giới Nguyên sinh, giới Động vật.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Những giới sinh vật thuộc sinh vật nhân thực là: Giới Nguyên sinh, giới Nấm, giới Thực vật, giới Động vật.

⇒ Đáp án: b.

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 13 SGK Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 

 

RANDOM