YOMEDIA
NONE

Bài tập 11 trang 18 SBT Sinh học 10

Giải bài 11 tr 18 sách BT Sinh lớp 10

Trình bày đặc điểm thích nghi của thực vật vối đời sống ở cạn?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 11

  • Lớp cutin phủ bên ngoài lá có tác dụng chống mất nước, nhưng biểu bì lá có chứa khí khổng để trao đổi khí và thoát hơi nước.
  • Phát triển hệ mạch dẫn để dẫn truyền nước, chất vô cơ và chất hữu cơ.
  • Thụ phấn nhờ gió, nước và côn trùng. Thụ tinh kép tạo hợp tử và tạo nội nhũ để nuôi phôi phát triển.
  • Sự tạo thành hạt và quả để bảo vệ, nuôi phôi, phát tán và duy trì sự tiếp nối thế hệ. 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11 trang 18 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON