YOMEDIA
NONE

Bài tập 7 trang 10 SBT Sinh học 10

Giải bài 7 tr 10 sách BT Sinh lớp 10

Trình bày các đặc điểm chính của 5 giới sinh vật?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

1. Giới khởi sinh (Monera): là những sinh vật chưa có nhân hoàn chỉnh, sống dị dưỡng hoặc tự dưỡng, kích thước rất nhỏ bé (1 – 5) và xuất hiện từ cách đây rất lâu (khoảng 3,5 tỉ năm trước). Đại diện: tất cả các loài vi khuẩn đã và hiện đang sinh sống trên Trái Đất.

2. Giới Nguyên sinh (Protista): là những sinh vật nhân thực, cơ thể đơn bào hoặc đa bào và có lối sống dị dưỡng hoặc tự dưỡng. Đại diện: tảo, nấm nhầy, động vật nguyên sinh.

3. Giới Nấm (Fungi): là những sinh vật nhân thực, có cơ thể đơn bào hoặc đa bào phức tạp, sống dị dưỡng hoại sinh và không có khả năng di chuyển. Đại diện: tất cả các loài nấm đã và hiện đang sinh sống trên Trái Đất.

4. Giới Thực vật (Plantae): là những sinh vật nhân thực, có cơ thể đa bào phức tạp, sống tự dưỡng quang hợp và không có khả năng di chuyển. Đại diện: tất cả các loài thực vật đã và hiện đang sinh sống trên Trái Đất.

5. Giới Động vật (Animalia): là những sinh vật nhân thực, có cơ thể đa bào phức tạp, sống dị dưỡng và hầu hết có khả năng di chuyển. Đại diện: tất cả các loài động vật đã và hiện đang sinh sống trên Trái Đất. 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 10 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Bài tập SGK khác

Bài tập 26 trang 19 SBT Sinh học 10

Bài tập 6 trang 9 SBT Sinh học 10

Bài tập 8 trang 11 SBT Sinh học 10

Bài tập 9 trang 12 SBT Sinh học 10

Bài tập 10 trang 12 SBT Sinh học 10

Bài tập 11 trang 13 SBT Sinh học 10

Bài tập 13 trang 14 SBT Sinh học 10

Bài tập 1 trang 17 SBT Sinh học 10

Bài tập 11 trang 18 SBT Sinh học 10

Bài tập 13 trang 18 SBT Sinh học 10

Bài tập 14 trang 18 SBT Sinh học 10

Bài tập 15 trang 18 SBT Sinh học 10

Bài tập 19 trang 18 SBT Sinh học 10

Bài tập 21 trang 18 SBT Sinh học 10

Bài tập 22 trang 18 SBT Sinh học 10

Bài tập 23 trang 18 SBT Sinh học 10

Bài tập 2 trang 12 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 1 trang 12 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 3 trang 12 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 4 trang 12 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 1 trang 15 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 2 trang 15 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 3 trang 15 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 4 trang 15 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 1 trang 18 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 2 trang 18 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 3.1 trang 18 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 3.2 trang 18 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 3.3 trang 18 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 3.4 trang 18 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 4 trang 18 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 5 trang 18 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 1 trang 20 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 2 trang 20 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 3 trang 20 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 4 trang 20 SGK Sinh học 10 NC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON