YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 61 SGK Hóa 12 nâng cao

Bài tập 3 trang 61 SGK Hóa 12 nâng cao

Khái niệm “ bậc” của amin khác với khái niệm “ bậc “ của ancol và dẫn xuất halogen như thế nào? Viết công thức cấu tạo và gọi tên các đồng phân , chỉ rõ bậc của các amin có cùng công thức phân tử sau:

a) C3H9N.

b) C5H13N.

c) C7H9N (amim thơm).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Bậc của ancol và dẫn xuất halogen được tính bằng bậc của C mang nhóm chức. Còn bậc của amin được tính  bằng số nguyên tử H của amoniac được thay thế bằng gốc hidrocacbon.

a) C3H9N.

CH3-CH2-CH2-NH2: n-propyl amin (Amin bậc 1)

CH3-CH(CH3)-NH2 : Iso propyamin (Amin bậc 1)

CH3-NH-CH2-CH3: etyl metyl amin (bậc 2)

CH3-N(CH3)-CH3: trimetyl amin (bậc 3)

b) C5H13N. Có 16 đồng phân gồm :

-Có 7 amin bậc một

CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-NH2

CH3-CH(NH2)-CH2-CH2-CH3

CH3-CH2-CH(NH2)-CH2-CH3

CH3-CH2-CH(CH3)-CH2-NH2

CH3-CH2-C(NH2)(CH3)-CH3

CH3-CH(CH3)-CH(NH2)-CH3

CH3-CH(CH3)2-CH-NH2

-Có 6 amin bậc hai

CH3-NH-CH2-CH2-CH2-CH3

CH3-NH-CH2-CH(CH3)-CH3

CH3-NH-CH(CH3)-CH2-CH3

CH3-NH-C(CH3)2-CH3

CH3-CH2-NH-CH2-CH2-CH3

CH3-CH2-NH-CH(CH3)-CH3

-Có 3 amin bậc ba

CH3-N(CH3)-CH2-CH2-CH3

CH3-CH2-N(CH3)-CH2-CH3

CH3-N(CH3)-CH(CH3)-CH3

c) C7H9N (có chứa vòng benzen)

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 61 SGK Hóa 12 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON