YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 27.10 trang 63 SBT Hóa học 12

Bài tập 27.10 trang 63 SBT Hóa học 12

Cho 4,005 g AlCl3 vào 1000 ml dung dịch NaOH 0,1M. Sau khi phản ứng xong thu được khối lượng kết tủa là

A. 1,56 g    

B. 2,34 g

C. 2,60 g    

D. 1,65 g.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 27.10

Đáp án A

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 27.10 trang 63 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • can tu

  Hòa tan hoàn toàn 7.8g hỗn hợp Mg và Al bằng dung dịch HCl dư. Sau phản ứng thấy khối lượng dung dịch tăng thêm 7.0g so với ban đầu . số mol HCl tham gia pứ là?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thủy Tiên

  Cho 4.48l CO phản ứg vừa đủ vs m g hh X (CuO, Fe2O3, Al2O3) nung nóng đc 27d chất rắn Y và hh khí Z (4.48l).Cho Z qua nước vôi trong dư thấy có 18g muối.Tính m

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Việt Long

  cho 23,4 gam Al(OH)3 tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 2M , sau phản ứng thu được bao nhiêu gam NaAlO2 và bao nhiêu gam NaOH ?

  Theo dõi (1) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Thảo

  nung nóng hh gồm 2,7g Al và 14,4g Feo, sau 1 thời gian thu được chất rắn X.Hòa tan hoàn toàn X trong dd chứa 0,15mol HNO3 và 0,9mol HCl. cho dung dịch sau pứ vào AgNo3 dư, thu được m gam chất rắn. biết các pứ đều xãy ra hoàn toàn, NO lá sản phẩm khử duy nhất của N(+5) trong các pứ.m=?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bich thu

  Cho các kim loại Zn, Al, Mg lần lượt tác dụng với dung dịch HCl và H2SO4 loãng thu được dùng dịch A và khí B. Dẫn toàn bộ khí B thu được đi qua hỗn hợp gồm Na, FeO, CuO, HgO ở nhiệt độ cao thu được kim loại C, cho tiếp kim loại C vào nước thu được dung dịch D, khí E và chất rắn F. Hãy xác định A, B, C, D, E, F . Viết các phương trình hóa học xảy ra.

  - giúp mình đi... Cần gấp lắm... Cám ơn nhiều ạ...

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dell dell

  hòa tan 10,8g Al trong 1 lượng h2so4 vừa đủ thu đc dd X. thể tích NaOH 0,5M phải thêm vào dd X để có kết tủa sau khi nung đến khối lượng ko đổi cho ta 1 chất rắn có khối lượng 10,2g là:

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thủy tiên

  Hai kim loại Al và Cu đều phản ứng đc với dd nào

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Hoàng Thị Trà Giang

  BÀI TẬP NHÔM VÀ HỢP CHẤT (TT)

  BÀI1

  Thực hiện các phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp gồm m gam Al và a,56 gam Cr2O3 (trong điện kiện không có O2) sau khi phản ứng kết thúc, thu được hỗn hợp X. Cho toàn bộ X vào một lượng dư dung dịch HCL ( loãng nóng )sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 2,016 lít H2(đktc). Còn nếu cho toàn bộ X vào một lượng dư dung dịch NaOH(đặc nóng)sau khi phản ứng kết thúc thu được V lít khí (đktc). Tính V và số mol NaOH đã phản ứng.

  BÀI2

  Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp gồm Al và m gam hai oxit sắt trong khí trơ thu được hỗn hợp rắn X. Cho X vào dung dịch NaOH dư, thu được dung dịch Y, chất không tan Z và 0,672 lít khí H2 (đktc). Sục khí CO2 dư vào Y, thu được 7,8 gam kết tủa. Cho Z tan hết vào dung dịch H2SO4, thu được dung dịch chứa 15,6 gam muối sunfat và 2,464 lít khí SO2 (ở đktc, là sản phẩm khử duy nhất của H2SO4). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính m.

  BÀI3

  Hỗn hợp X gồm Al, FexOy. Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm hoàn toàn m gam hỗn hợp X trong điều kiện không có không khí thu được hỗn hợp Y . Chia Y thành hai phần . Phần 1 cho tác dụng với dung dịch NaOh dư thu được 1,008 lít H2 (đktc) và còn lại 5,04 gam chất rắn không tan.

  Phần 2 có khối lượng 29,79 gam, cho tác dụng với ddHNO3 loãng dư thu được 8,064 lít NO(đktc, là sản phẩm khử duy nhất của HNO3). Tính m và tìm công thức của oxit sắt.

  BÀI4

  Nung hỗn hợp gồm 0,12 mol Al và 0,04 mol Fe3O4 một thời gian, thu được hỗn hợp rắn X. Hoàn tan hoàn toàn X trong dung dịch HCl dư thu được 0,15 mol khí H2 và m gam muối. Tính m.

  BÀI5

  Tiến hành phản ứng nhiệt phân hỗn hợp X gồm 0,03 mol Cr2O3; 0,04 mol Feo và a mol Al, Sau một thời gian phản ứng , trộn đều, thu được hỗn hợp chất Y. Chia Y làm 2 phần bằng nhau. Phần một phản ứng vừa đủ với 400ml NaOH 0,1M(loãng). Phần hai phản ứng với dd HCL loãng, nóng(dư), thu được 1,12 lít khí H2 (đktc). Giả sử trong phản ứng nhiệt nhôm Cr2O3 chỉ bị khử thành Cr. Tính phần trăm khối lượng Cr2O3 đã phản ứng.

  BÀI6

  Cho 15,12 gam Al vào m gam hỗn hợp X gồm Fe2O3 và CuO, rồi nung trong điều kiện không có không khí đến phản ứng xãy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp chất rắn Y. Chia Y làm 2 phần bằng nhau.Phần 1 cho vào dung dịch NaOH dư không có khí thoát ra, đồng thời thu được 25,28 gam hỗn hợp rắn không tan. Phần 2 cho tác dụng với HNO3 loãng dư thu được dung dịch Z chứa 149,24 gam muối và 1,344 lít N2O(đktc). Tính % khối lượng của CUO trong hỗn hợp X.

  BÀI7

  Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X gồm Al và Fe2O3 trong điều kiện không có không khí , thu được 28,92 gam hỗn hợp Y. Chia Y thành 2 phần (không bằng nhau).Phần 1 tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 1,008 lít khí (đktc) và 3,36 gam chất rắn không tan. Phần 2 tác dụng vừa đủ với 6,08 ml dung dịch HNO3 2,5M thu được 3,808 lít NO(đktc) chứa m gam muối hỗn hợp muối. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính m.

  BÀI8

  Hòa tan 216,55 gam hỗn hợp muối KHSO4 và Fe(NO3)3 và nước dư thu được dung dịch A. Sau đó cho m gam hỗn hợp B gồm Mg, Al, Al2O3 và MgO vào dung dịch A đến phản ứng hoàn toàn thấy B gam tan hết, thu được dung dịch C chỉ chứa các muối và có 2,016 lít khí D có tổng khối lượng là 1,84 gam gồm 5 khí ở đktc trong đó về thể tích H2, N2O,NO2 lần lượt chiếm 4/9;1/9;1/9. Cho BaCl2 dư vào C thấy xuất hiện 356,49 gam kết tủa trắng. Biết trong B oxi chiếm 64/105 về khối lượng.Tính m.

  BÀI9

  Hoàn tan hết hỗn hợp gồm 3 kim loại Al,Mg,Zn trong dung dịch HNO3 loãng vừa đủ, thu được dung dịch X và không thấy khí thoát ra. Cô cạn dung dịch X, thu được m gam muối khan(trong đó phần trăm khối lượng của nguyên tố o là 54 %).Nung m gam muối khan nói trên đến khối lượng không đổi, thu được 70,65 gam chất rắn. Tính m.

  BÀI10

  Hỗn hợp E có khối lượng 17,75 gam gồm Al, Ca, Al4C3 và CaC2.Hoà tan hoàn toàn E và nước, thu được dung dịch F trong suốt và hỗn hợp khí G. Đốt cháy toàn bộ G, thu được 5,6 lít khí CO(đktc) và 10,35 Gam H20. Thêm 500 ml dung dịch HCL 1m vào F, thu được m gam kết tủa. Tính m.

  bài 11

  Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ, thu được 4,48 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm CO, CO2 và H2. Cho toàn bộ X phản ứng hoàn toàn với hỗn hợp a mol Fe2O3 và b mol CuO nung nóng, sau phản ứng thu được 25,92 gam hỗn hợp chất rắn Y. Để khử hoàn toàn chất rắn Y thành các kim loại cần (2a + 2b) mol H2. Tính tỉ khối hơi X so với H2

  bài 12

  Trong một bình kín có thể tích 0,6 lít chứa đầy không khí ở nhiệt độ 19,5 độ c và áp suất 1 atm. Cho vào bình 4,48 gam hỗn hợp hai muối FeCO3 và CaCO3, nung cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn rồi đưa về nhiệt độ ban đầu.

  a. Tính số mol mỗi chất trong hổn hợp rắn thu được.

  b. Tính áp suất trong bình sau phản ứng.

  Biết rằng thể tích oxi chiếm 20% thể tích không khí và số mol muối FeCO3 gấp 3 lần số mol muối CaCO3 trong hỗn hợp ban đầu. Coi thể tích chất rắn không đáng kể

  bài 13

  Đốt chấy hoàn toàn 5,52 gam chất X thu được hỗn hợp khí và hơi A gồm CO2, HCL, H2O và N2. Cho 1 phần A đi chậm qua dung dịch CA(OH)2 dư tháy có 6,00 gam kết tủa và khối lượng dung dịch 1,82 gam và có 0,112 lít khí không bị hấp thụ. Lấy phần còn lại của A cho lội chậm qua dung dịch AGNO3 trong HNO3 dư thấy khối lượng dung dịch giảm 2,66 gam và có 5.74 gam kết tủa. Lật công thức phân tử X biết tỉ khối hơi của X so với không khí nhỏ hơn 7. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn

  Bài này hướng giải khá là hay mình thấy thú vị nên đăng lên ae cùng giải mong ae nào có bài hay thì đăng lên để ae cùng trao dồi kiến thức và tích lũy kinh nghiệm hóa học nhe công thức phân tử X là C6H11CL2NO cảm ơn mọi người đã đọc bài viết của mình

  bài 14

  cho hỗn hợp x bao gồm al2(so4)3 0,75m và h2so4 xm

  khi ta cho vào 300 ml dd koh ym vào 100ml x thu được 3,9 gam kết tủa

  mặt khác khi ta cho vào 700 ml dd koh ym vào 100 ml x vẫn thu được 3,9 gam kết tủa

  tìm nồng độ x và y

  bài 15

  đốt cháy hoàn toàn 4.3 gam một chất hữu cơ x thu được hỗn hợp khí co2, h2o , hcl. dẫn hỗn hợp này vào bình đựng dung dịch agno3 dư có mặt hno3 ở 0 độ c thu được 5,74 gam kết tủa và khối lượng bình dung dịch agno3 tăng thêm 2,54 gam khí thoát ra khỏi bình dung dịch agno3 dẫn vào 5 lít dung dịch ca(oh)2 0,02 m thấy xuất hiện kết tủa dung dịch còn lại cho tác dụng với dung dịch ba(oh)2 dư lại thấy xuất hiện thêm kết tủa tổng khối lượng kết tủa ở 2 thí n ghiệm sau là 13,94 gam tính khối lượng các nguên tố trong 4,3 gam x

  câu hỏi này mình đã đặt ra một lần mình đã giải ra c hay cl = 1.44 với 1.42

  h2 =1/3 gam oxi= 83/75 gam

  bài 16

  mọi người giúp mình với nhe có một mạch điện có I = 1,34 A được mắc nối tiếp với 3 bình dung dịch :

  bình số 1 chứa 100 ml dd cucl2 0,1 m .

  bình số 2 chứa 100 ml dd fecl3 0,1 m .

  bình số 3 chứa 100 ml dd cuso4 0,02 m.

  a) tính khối lượng thoát ra ở catot sau 6 phút, 12 phút, 18 phút, 24 phút.

  b)hỏi sau bao lâu thì khối lượng thoát ra ở catot không đổi ?

  mọi người ai làm được bài nào thì gửi đáp án nhe

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Thanh

  hỗn hợp x gồm 2 kim loại Al,Na có khối lượng 7,3g hòa tan hỗn hợp x trong H2O dược đ a. thêm từ từ đ HCL vào A,ban đầu ko có kết tủa ,khi thêm 100ml đ HCL 1m thì thấy kết tủa.tính thành phần % số mol và khối lượng các kim loajitrong X.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF