ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 27.21 trang 65 SBT Hóa học 12

Bài tập 27.21 trang 65 SBT Hóa học 12

Có gì giống và khác nhau khi cho khí CO2 và dung dịch HCl loãng tác dụng với dung dịch NaAlO2? Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 27.21

 
 

- Kết tủa xuất hiện, không tan trong CO2 dư :

NaAlO2 + CO2 + 2H2O → Al(OH)3 + NaHCO3

- Kết tủa xuất hiện rồi tan trong dung dịch HCl dư :

NaAlO2 + HCl + H2O → Al(OH)3 + NaCl

Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 27.21 trang 65 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Bo Bo

  Cho 9,2 gam hỗn hợp gồm  Zn và Al tác dụng vừa đủ với m gam dung dịch H2SO4 10%  sau phản ứng thu được dung dich x và khí thoát  ra 5,6 lít khí H2<ở đktc> .phần trăm khối lượng lần lượt của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu là :

  A.70,65% và  29,35%                       

  B.64,4%  và  35,6 %

  C.29,35% và  70,65%                       

  D.35,6% và  64,4%

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Trọng Nhân

  Chia 2,29g hỗn hợp 3 kim loại: Zn, Mg, Al thành 2 phần bằng nhau:

  -Phần 1: Tan hoàn toàn trong dung dịch HCl, giải phóng 1,456 lít khí (đkc) và tạo ra a(g) hỗn hợp muối clorua.

  -Phần 2: Bị oxi hoá hoàn toàn thu được b(g) hỗn hợp 3 oxit.

  Vậy a, blần lượt là:

  A.5,76g và 2,185g

  B.2,21g và 6,45g 

  C.2,8g và 4,15g

  D.4,42g và 4,37g

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Minh Hải

   Hòa tan hoàn toàn 5,4 gam Al bằng H2SO4 đặc , nóng < dư > sau phản ứng thu được V lít  khí Y ( duy nhất )  biết khí Y làm đục nước vôi trong . giá trị của V là

  A.1,12            

  B.2,24     

  C.6,72    

  D.5,6     

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đặng Ngọc Trâm

  Cho 5,4 gam Al vào dung dịch chứa AgNO3 và Cu(NO3)2 thu được kết tủa X gồm 3 kim loại. Hòa tan hoàn toàn X trong dung dịch HNO3 đặc, nóng dư. Tính thể tích khí NO2 (đktc)?

  A.10,08 lít                           

  B.13,44 lít                       

  C.11,20 lít                                 

  D.6,72 lít

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Phương Khanh

  Cho 200ml dung dịch Al2(SO4)3 tác dụng với dung dịch NaOH 1M người ta nhận thấy khi dùng 220mldung dịch NaOH hay dùng 60ml dung dịch NaOH trên thì vẫn thu được lượng kết tủa bằng nhau. Tính nồng độmol/l của dung dịch Al2(SO4)3 ban đầu:

  A.0,125M 

  B.0,25M 

  C.0,075M 

  D.0,15M

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh hằng

  Câu 6: Cho hỗn hợp A khối lượng m gam bột Al và FexOy. Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm hỗn 
  hợp A trong điều kiện không có oxi được hỗn hợp B .Nghiền nhỏ và trộn đều rồi chia làm hai 
  phần .Phần I có khối lượng 14,49 gam được hoà tan hết trong dung dịch HNO3 đun nóng được 
  dung dịch C và 3,696 lít khí NO đktc .
  Cho phần II tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH đun nóng thấy thoát ra 0,336 lít khí đktc và 
  còn lại 2,52 gam chất rắn không tan .các phản ứng xảy ra hoàn toàn .
  giá trị của m là 

  A, 21,735            B,28,980               C,19,320          D,43,470

  AI GIÚP MÌNH NHANH VỚI

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh

  Trộn 10.17 g hỗn hợp gồm Fe(no3)2 và Al với 4.64 g FeCO3 được hồn hợp Y. Cho Y vào lượng Vừa đủ dung dịch chứa 0.56 mol KHSO4 được dung dich Z chỉ chứa 83.41 g muối sunfat trung hòa và m gam hỗn hợp khí T có chứa 0.01 mol H2. Thêm NaOH vào Z đến khí toàn bộ muối sát chuyển thành hiroxit và khí thoát ra tì cần vửa đủ 0.57 mol NaOH. Lọc kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 11.5 g chất rắn . Giá trị của m? (Đáp án là 3.42 g)

  Mong mọi người giải giúp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1