YOMEDIA
NONE

Bài tập 6 trang 195 SGK Hóa học 11

Giải bài 6 tr 195 sách GK Hóa lớp 11

Cho hỗn hợp gồm etanol và phenol tác dụng với natri (dư) thu được 3,36 lít khí hidro ở đktc. Nếu cho hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch nước brom vừa đủ thu được 19,86 gam kết tủa trắng của 2,4,6-tribromphenol

a. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

b. Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp đã dùng.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Câu a

Gọi số mol của etanol và phenol lần lượt là x và y (mol)

Phương trình phản ứng:

2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2

x →                                        0,5x

2C6H5OH + 2Na → 2C6H5ONa + H2

y →                                        0,5y

   y →                                    y

Câu b

Theo bài ra ta có hệ phương trình:

\(\left\{ \begin{array}{l}
\frac{x}{2} + \frac{y}{2} = \frac{{3,36}}{{22,4}} = 0,15\\
331y = 19,86
\end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x = 0,24\\
y = 0,06
\end{array} \right.\)

Khối lượng phenol là:

mphenol = 0,06. 94,0 = 5,64 g

Khối lượng etanol là:

 = 0,24. 46,0 = 11,05 g

Phần trăm khối lượng của etanol là

\(\% {m_{{C_2}{H_5}OH}} = \frac{{11,04}}{{11,04 + 5,64}}.100\%  = 66,2\% \)

Phần trăm khối lượng của phenol là

\(\% {m_{{C_6}{H_5}OH}} = 100 - \% {m_{{C_2}{H_5}OH}} = 100 - 66,2 = 33,8\% \)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 195 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON